Tüzüğümüz

ANKARA YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KURULUŞ:
Madde 1:
Kulüp 27.01.1984 tarihinde ‘ Ankara Yüzme İhtisas Spor Kulübü’ adı ile kurulmuştur.
Merkezi Ankara’ dadır.
Yüzme, atlama ve sutopu ayrıca su altı sporlarında da faaliyet gösterir. Rengi; lacivert, açık mavi, beyazdır.
Derneğin şubesi yoktur.
Kulübün Amacı ve Bunu Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Çalışmalar:
Madde 2:
Kulübün amacı Faaliyet sahasındaki spor dallarını geliştirmektir.
a- Kulüp bu amaca ulaşabilmek için bu sporları eğitir, öğretir ve yayar.
b- Bölgesel, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar düzenler, düzenlenen karşılaşmalara katılır.
c- Kulüp faaliyet dalları ile ilgili toplantılar yapar. Veya bu konuda yapılan toplantılara iştirak eder.
d- Kulüp, amacı ve faaliyet dalları ile ilgili gayrimenkuller edinir,tesisler kurar,su sporları,su oyunları,her türlü açık ve kapalı spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi için firmalarla anlaşmalar yapar. gerek mülkiyetindeki gerekse irtifak hakkı ile mücehhez bulunduğu gayri menkullerin üzerinde ipotek,rehin,teminat vb. ayni haklar tesis edebilir.
e- Faaliyet dalları için antrenörler yetiştirir, yetişmiş antrenörlerden yararlanmayı sağlar.
f- Kulüp faaliyet konusu sporları gençliğe tanıtır.
g- Kulüp amatördür.
h- Kulüp amacına ulaşabilmek ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla lokal açar.
ı- Kulüp amaçlarına yukarıda belirtilen faaliyet sahalarına uygun iştiraklere katılır.

Kulübün Üyeleri:
Madde 3:
Kulübün üyeleri fahri ve asil üyelerdir.
a- Fahri Üyeler: Kulübün amacına maddi ve manevi varlıkları ile katkıda bulunan veya yönetimde ün kazanmış kişilerdir. Fahri üyelerin vasıfları yönetim kurulunca tesbit edilir ve fahri üyeler yönetim kurulu kararı ile seçilir. Fahri üyeler, kulübün tesislerinden eksiksiz yararlanır. Genel Kurul’ da seçemez ve seçilemezler.
b- Asil Üyeler: Kanunun gösterdiği şartlara ve tüzük hükümlerine göre kulübe üye olan kişilerdir. Kulübün tesislerinden yaralanırlar. Kurulda seçer ve seçilirler.

Kulübe Kayıt ve Kabul:
Madde 4:
Kulübe asli üye olabilmek için 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın  ilgili  Maddelerinde belirtilen kısıtlıkları taşımayanlardan 18 yaşını tamamlamış medeni hakları haiz olan isteklinin yazılı olarak müracaatında mesleğini, iş ve ev adresini bildirmesi ve iki asli üyenin istekliyi Yönetim Kurulu’na yazı ile teklif etmesi gerekir.
Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde müracaat sahibi  kulübe üye kaydedilir.Yönetim Kurulu gerekçe göstermeden isteklinin üyelik talebini reddedebilir.Bu husustaki karar gizli oyla verilir.

Kulüpten Çıkmak:
Madde 5:
Kulüpten çıkmak isteyenlerin ayrılışlarını Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmeleri gerekir. İstifa eden üyenin varsa aidat borçlarını ödemiş olması ve kulübe ait malzemeyi geri vermesi gerekir.
Üyelikten Çıkarılmak:
Madde 6:
Tüzüğün 23. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Kulübe Giriş Ücreti ve Aidat:
Madde7:
Kulübe girmek isteyen asil üyeler; giriş, senelik ve gerektiğinde de tesis, saha bakım ve onarım ücreti öderler. Giriş ücreti 250,00 TL, yıllık aidat 150,00. TL. dir. Tesis, saha bakım ve onarım ücretini gerektiğinde yönetim kurulu tesbit eder.Yıllık aidat ise; Genel Kurul’ca arttırılabilir. Giriş ücreti peşin ödenir. Aidatını zamanında ödemeyen üyelerin isimleri yönetim kurulunun kararı ile kulübün ilan tahtasında 15 gün süre ile ilan edilir. Aidatını bu süre içinde de ödemeyen üyelere taahhütlü mektupla üyelerin kulübüne bildirdiği adreslerine tebligat yapılır. Üyeler adres değişikliğini bildirmemiş iseler, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Tebligat tarihinden itibaren 1(bir) hafta içinde aidatını ödememekte direnen üyenin kaydı, yönetim kurulu kararı ile silinir.

Kulübün Organları:
Madde 8:
Kulübün Organları:
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Onur Kurulu
d- Denetleme Kurulu’dur

Genel Kurul:
Madde 9:
Genel Kurul, Aidatını tamamen ödemiş bulunan asil üyelerden oluşur. Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı müracatı halinde Genel Kurul olağan üstü olarak toplanır.

Çağrı Usulü:
Mdde 10:
Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğüne göre Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek sureti veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle  toplantıya çağırılır. Bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde  yapılacağı da belirtilir. Ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla  olamaz. Toplantı çogunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulune uygun olarak üyelere duyrulur. ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  

Toplantı Yeri:
Madde 11:
Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde de yapabilir.

Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 12:
Genel Kurul kulüp tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Genel Kurulu’un ilk toplantısında yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 13:
 Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.  Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler , belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
 Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 14:
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri:
Madde 15:
a- Toplantılarda başkanlık divanını teşkil ettirmek,
b- Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarının görüşerek yönetim kurulunun ibra edilmesi,
c- Kulübün bütçesini onaylamak,
d- Kulübün tüzüğünde değişiklik yapmak,
e- Kulübün organlarını seçmek,
f- Kulübün feshedilmesine karar vermek,
g- Kulübe gerekli taşınmaz alınması veya taşınmaz mal satılması konusunda karar vermek ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek,
h- Kulüp tüzüğü ile verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
ı- Kulüp finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen gerçek ve tüzel kişilerden kredi talep etmek ve bu konu ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki devretmek.Devredilen bu yetki çerçevesinde yönetim kurulu tarafından karar alınarak dernek amaçlarını  gerçekleştirmek için özel kurum veya kuruluşlara bankalara borçlanabilir. borçlanma işlemi çek ,senet veya yapılacak olan sözleşme ile gerçekleştirilir. yönetim kurulu borçlanma işlemini iki imza karşılığı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulu:
Madde 16:
Yönetim Kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen dokuz (9) asil, beş (5) yedek üyelerden oluşur. Görev süresi üç (3) yıldır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 17:
a- Kulübü yönetmek ve temsil etmek,
b- Kulüp amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
c- Bütçe tasarısını hazırlamak,
d- Üyelik isteklerini karara bağlamak,
e- Kendi çalışmalarına ilişkin iç düzenlemeler yapmak
f- Gerektiğinde yedek ve fahri üyelerini kulüp faaliyetlerinden yönetim kurulu üyelerine yardımcı olarak görevlendirmek,
g- Tüzükle verilen diğer görev ve işlemleri yapmak.

Madde 18:
Yönetim kurulu en az altı kişi ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Ancak üyeliğe kabul için, toplantı ve karar yeter sayısı dokuzdur.

Madde 19:
Yönetim kurulu üyelerinden biri özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmaz ise, üyelikten çekilmiş sayılır, yerine aldığı oy sayısına göre yedek üye çağırılır.

Madde 20:
Yönetim kurulu spor mevsiminde onbeş (15) günde bir, spor mevsimi dışında ayda bir defa toplanır. Başkan veya iki yönetim kurulu üyesinin teklifi üzerine de daha sık toplantı yapılabilir.

Madde 21:
Yönetim kurulu gerektiğinde kulüp işlerini yürütmek üzere yeteri kadar ücretli personel ve antrenör çalıştırabilir.

Onur Kurulu:
Madde 22:
Onur kurulu genel kurulca asil üyeler arasından seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç (3) yıldır. Bu kurula seçilebilmek en az üç yıllık üye olmak ve 35 yaşını bitirmiş olmak gereklidir. Bu şartları sağlayan yeterli sayıda aday bulunamazsa bu şartlar aranmaz. Onur kurulu asil üyeleri arasında bir başkan seçer.

Onur Kurulunun Görevleri:
Madde 23:
Onur kurulu, kulüp tüzüğü hükümlerini bozan kulüp üyelik vakar ve şerefine uymayan fiil ve hareketlerde bulunan, yönetim kurulu kararlarına uymayan kulüp içinde uyumsuzluk doğuran hareketlerde bulunan ve kumar şeklinde oyun oynayan kulüp üyeleri hakkında cezai kararlar vermek yetkisine haizdir.

Madde 24:
Bir üyenin onur kuruluna verilmesini gerektiren hallerde yönetim kurulu önceden görevlendireceği bir veya bir kaç kişi aracılığı ile soruşturma yaptırır. Soruşturma evrakının yönetim kurulunca incelenmesi sonucunda gerekli görüldüğü taktirde, kurula gönderilmesine karar verilen dosya en çok onbeş (15) gün içinde kurula gönderilir. Onur kurulu başkanı dosyanın kurula verildiği günden itibaren 15 gün içinde diğer iki üyeyi davet edip, ilk toplantısından itibaren ençok bir ay içinde karar verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Onur kurulu, hakkında karar verilmesi istenilen üyeyi, isterse olayla ilgili diğer kişileri dinledikten sonra ve gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra karar verir.
Soruşturma sırasında bilgi istenilen üyeler kurulun çağrı ve isteğine uymaya mecburdurlar.
Mazereti olmaksızın çağrıya uymayanlar hakkında onur kurulu gerekli gördüğü işlemi yapar ve ceza tayin edebilir. Cezalandırılması istenilen üye kurulun çağrısına uymak zorundadır. Mazereti olmaksızın bu çağırıya uymayan ve yazılı olarak da savunmasını bildirmeyen üye hakkında kurul, bu üyenin beyanı olmaksızın da karar verebilir.Üyenin Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul 
kararları kesindir.
Genel kurul toplantısı açıldıktan ve gerekli kanuni işlemler yapıldıktan sonra gündemin ilk maddesi olarak önce ihtiyaç hakkındaki kurul kararı sonra üyenin itirazı okunur ve bu konuda görüşme açılarak sonucunda oya başvurulur. Ihraç kararınca kaldırılması toplantıda bulunan üye çoğunluğunun kararın bozulması lehinde oy vermelerine bağlıdır. Hakkında ihraç kararı verilen üye Genel Kurul da oylamaya katılamaz.

Cezalar:
Madde 25:
Onur kurulu üyelere verilecek cezalar, uyarma, ve daima ihraçtır. Uyarma ve kınama cezaları kesindir. Onur kurulu üyelikten çıkarma ile ilgili hazırladığı raporu gereği için yönetim kuruluna sunar , kararı yönetim kurulu verir itiraz halinde son kararı genel kurul verir.

Denetleme Kurulu:
Madde 26:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca asil üyeler arasında seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulunun Görevleri:
Madde 27:
Denetçiler, kulübün gelir ve giderlerini, harcamalarını kanuni belgelere ana tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygunluğu hususlarını kontrol eder. Denetçiler dilerse yönetim kurulu toplantısına katılabilir. Ancak oy kullanamazlar. Denetçiler genel kurula karşı sorumludurlar. Bunun için üç yıllık sonuçlarını bir raporla Genel Kurul’a bildirirler. Kanunen suç sayılabilen hallerde gerekli görülürse genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırması için yönetim kuruluna yazı ile müracaatta bulunurlar. Bu müracaatları kabul edilmez.Üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yedek denetçiler aldıkları oy sırasına göre kulüp başkanı tarafından 10 gün içinde göreve çağırılır.Denetçiler en az altı ayda bir kulüp işlemlerini kontrol ederler. Yönetim kurulu ve kulüp görevlileri denetçilerin isteyecekleri her türlü bilgiyi vermeye, belgeleri ve muamelelere ait evrakları göstermeye mecburdurlar. Denetçilerin görev süresi üç (3) yıldır.

Defter ve Kayıtlar:
Madde 28:
Kulüpte aşağıda yazılı defterler tutulur.
a- Üye kayıt defteri
b- Karar defteri
c- Gelen Giden evrak defteri
d- Gelir ve Gider defteri
e- Demirbaş defteri
f-  Alındı Belgesi  Kayıt Defteri
Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Kulüp gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri dernekler kanunun 11. maddesindeki usule göre temin edilir.

Bütçe:
Madde 29:
Kulübün gelecek üç  yıllık çalışmalarına ait program ve bütçe tasarısı yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur. Gelecek yıl harcamaları, Genel Kurul’ca kabul edilen bu bütçeye uygun olarak yapıl
ır. Yönetim kurulu, gerektiğinde fasıllar içinde aktarma yapabilir.

Kulüp Gelirleri:
Madde 30:
a- Üyelerin giriş ve yıllık aidatları ve gerektiğinde de alınacak saha ve tesis bakım katılma payları.
b- Kulüpçe yapılan yayınlar ve düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, oyun seyahat ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c- Kulüp mal varlığından elde edilen gelirler.
d- Bağış ve yardımlar.
e- Sponsor gelirleri


Harcama:
Madde 31:
Her türlü harcama için yönetim kurulu kararının alınması ve harcama evrakında başkanın veya ikinci başkanın ve sayman üyenin bu masrafların yapılması hakkında imzası bulunması şarttır.

Tüzük Değişikliği ve Fesih:
Madde 32:
Kulübün ana tüzüğüne herhangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi veya kulübün feshine karar verilmesi için genel kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmediği taktirde tüzüğün 10. Maddesi gereği tekrar çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın , toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Fesh kararı yönetim kurulunca mahallin sonunda, kulübün mal malvarlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devrilir.


Kulübün Kurucuları
Madde33:
Kulübün kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Adı ve Soyadı :Erdoğan Gök
Mesleği :Mali Müşavir
İkametgahı :Bülbülderesi Cad. 10/3 Ankara
Tabiyeti :T.C.
İmzası :

Adı ve Soyadı :Ziya Mandev
Mesleği :Mali Müşavir
İkametgahı :Çınar Sok. No:78 Y. Mahalle Ankara
Tabiyeti :T.C.
İmzası .

Adı ve Soyadı :Türküstün Gümüşel
Mesleği :Bankacı
İkametgahı :Simon Bolivar Bul. 5. Basın Sitesi B Blk 8 Çankaya Ankara
Tabiyeti: :T.C
İmzası :

Adı ve Soyadı :Yusuf Meraki
Mesleği :Tüccar
İkametgahı :Akyüz Sok. 48/4 K.Esat Ankara
Tabiyeti :T.C.
İmzası :

Adı ve Soyadı :Erdinç Çağlayan
Mesleği :Bankacı
İkametgahı .Bahçelievler 42. Sok.9/15 Ankara
Tabiyeti :T.C
İmzası :

Adı ve Soyadı :Yavuz Baykal
Mesleği :İşletmeci
İkametgahı :M.Kemal Mah. Barış Sit.59. Sok.No 5 Eskişehir Yolu Ankara
Tabiyeti :T.C.
İmzası :

Adı ve Soyadı :Abdülhalik Yücesoy
Mesleği :Avukat
İkametgahı :Demetevler 1. Cad. No:18/34
Tabiyeti: :T.C
İmzası :

Madde 34:
Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 5253sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 35:
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün  içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine, kamu kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilir. Kulüp organlarınca, görev taksimi ile ilgili olarak yapılan seçimler ayrıca teşkilatın taşra kuruluşlarına bildirilir.

Madde 36:
Kulüp Yürütme Birimi ve Genel Sekreter:
Yürütme birimi yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme birimlerinin görevleri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilir. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir.Bunların kulüp üyesi olması şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevip sayılan kişiler olması ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.
 

Madde 37.
Kulüp Yürütme Birimlerinin Görevleri:
Kulübün yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda ünvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.
a- Genel Sekreter,
b- Kulüp Saymanı,
c- Kulüp Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli,
d- Spor Direktörü
e- Gençlik Direktörü,
f- Genel Kaptanlar,
g- Teknik Yönetici ve Öğreticileri
h- Kaptanlar,
i- Kol Başkanları.

Ancak; Profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; genel sekreter, Kulüp saymanı, Teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü, tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

Madde 38:
Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri:
Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a- Genel Sekreter: Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini, yapar, bu toplantılarda oy kullanılamaz. Başkan adına yazışma işlemlerini yürütür.
b- Kulüp Saymanı: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlemlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.
c- Kulüp Doktoru: Yardımcısı, sağlık personeli, kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanları ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
d- Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevleri:Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere, hazı halde bulundurulması, güvenlik bakım ve onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.
e- Spor Direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
f- Gençlik Direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği anlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
g- Genel Kaptanlar: Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik ve spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafında görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.
h- Kaptanlar: Kaptanı Oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ve hizmetleri yürütmekle görevli birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.
i- Kol Başkanları: Başkanı oldukları gençlik ve faaliyet dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

Madde 39:
Kulübün Yan Gelirleri:
Kulüp tüzüğünün yazılı amacının gerçekleştirilmesi için otel, lokanta, sinema vb. ticari işletmelere sahip olabilir, kendine ait olduğu işletmelerini de özel ve tüzel kişilere veya diğer kuruluşlara kiraya verebilir. Gerekli hallerde kişilere bedeli karşılığında devredebilir,başka şirketlere de iştirak edebilir.

Madde 40:

Kulübün İç Denetimi :

Kulübün iç denetimi , dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Madde 41 :

İş bu tüzük 41 maddeden  ibarettir.

 

Duyurular

Üye Girişi

Çevirimiçi Kullanıcılar

11 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi